Hvor ligger Irmnitz?

Hvor ligger Irmnitz?

28. oktober, 2018


Oxford

Hvor ligger Irmnitz? Det korte svar findes i det digt, som er den eneste over­levende kilde, som nævner stedet.

Hin føddæs i Irmnitz
en kald Decembris Nat
lithet nordh­eſth for Krans­veſit.

På nudansk:

Vedkommende fødtes i Irmnitz
en kold decembernat
lidt nord­øst for Krans­vesit.

Det udaterede helte­kvad er skrevet på gammel­dansk af en skribent, som blot kalder sig Siurbi Dwæ. For­navnet er mulig­vis en variant af Sig(ur)­bjørn, og det andet navn lader til at være til­navnet Due1.

Digtet for­tæller, at Irmnitz ligger »lidt nord­øst for Krans­vesit«—endnu et sted­navn, som ikke kendes fra andre kilder. Det nævnes også, at december­nætter i Irmnitz er (eller i det mindste kan være) kolde. Det ude­lukker store dele af den syd­lige halv­kugle.

Endnu en detalje, som dog ikke kan ses direkte af ud­draget, er, at hin refererer til kvadets hoved­person: et større hav­patte­dyr, hvis even­tyr blandt andet foregår i Hel­sing­ør og ved Dogger­banke. Det be­grænser vores søgen til kysterne.

Slavisk op­rindelse?

Ud fra be­skrivelsen af stedet kan be­liggen­heden altså ikke nærmere be­stemmes, og derfor må vi se på den mulige op­rindelse af navnet. Det op­lagte sted at be­gynde er med endelsen, som vi kan sammen­ligne med andre sted­navne, vi kender. I dette til­fælde kan endelsen være ‑itz eller mulig­vis ‑nitz.

Det ser ret fremmed ud, men det kunne faktisk være et ud­tryk for en endelse, som vi kender fra flere byer på Lolland-Falster, nemlig endelsen ‑itse. I Danmarks Sted­navne2 under endelsen ‑itse kan man læse, at det er en »af­led­nings­endelse af slavisk (vendisk) op­rindelse«. Det findes blandt andet i sted­navnene Kuditse, Tillitse, Binnitse og Korselitse. Der står også:

I tyske kilder fra Meklen­borg og Hol­sten gengives opr. Slaviske sted­navne på ‑ici sæd­vanlig­vis ved ‑iz(e), ‑itz(e) lige fra det 12. årh.[...] I tyske kilder fra 12. og 13. årh. er endelsen så godt som altid en­stavet, medens den i senere kilder ofte er to­stavet.

‑itz kunne godt være en version af den vendiske endelse. I månedens navn3 fra september be­skrives den diskussion, som er blusset op igen, an­gående stav­ningen af disse sted­navne.

Men endelsen kan også være en anden. For eksempel er sted­navnet Kramnitse ikke af vendisk op­rindelse, selv­om den nu­tidige stave­måde kunne an­tyde det. Det er ifølge Danmarks Sted­navne muligvis sammen­sat af kram »kram­bod« eller »butiks­vare« og hus eller næs. Det har siden ændret form i analogi med de andre sted­navne i om­rådet med endelsen ‑itse.

Siden sted­navnet Irmnitz på over­fladen ligner Kramnitse, kunne det også være af dansk op­rindelse. Men for at denne form kan for­klares, er det sand­synligt, at det ligger i et om­råde med vendiske sted­navne.

Lolland-Falster?

Venderne var et folke­færd, som kom fra øst­europa, og efter sted­navnene at dømme bo­satte sig i det nord­lige Tyskland og det syd­lige Danmark. Der er referencer til venderne i flere sted­navne på Sjælland og de syd­fynske øer, men endelsen ‑itse ses kun på Lolland, Falster og Møn. Så hvis Irmnitz ligger i Danmark er det mest sand­synligt på en af disse øer.

Men det kan også ligge i Tyskland, for venderne huserede også i Hol­sten, Mecklen­burg og Rügen. Lignende slaviske endelser ses i stednavne som Grömitz (Hol­sten), Ribnitz (Mecklen­burg) og Sassnitz (Rügen). Og siden vi leder efter et sted ved kysten, er det meget muligt at Irmnitz ligger et sted langs Danmarks syd­kyst eller Tysklands nord­kyst.

Det sidste er nok mest i overens­stemmelse med stave­måden.


  1. Det er dog mere sand­synligt, at Siurbi Dwæ er en slet skjult reference til Shu·bi·dua, efter­som »helte­kvadet« er et for­vansket ud­drag af deres sang Hval­borg (1976). 

  2. Kilde: Danmarks Sted­navne

  3. Du kan læse artiklen her

Kommentarer

comments powered by Disqus